Faktury VAT i paragony

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączamy dowód zakupu, fakturę VAT lub paragon fiskalny.

Aby otrzymać imienną fakturę VAT, osoby fizyczne, zobowiązane są do podania numeru PESEL w formularzu rejestracji lub podczas składania zamówienia w kroku 1 z 2 w formularzu  "Dokument sprzedaży".

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw powstanie obowiązek umieszczania numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych oraz podatników niebędących płatnikiem podatku VAT. Numer NIP w tych przypadkach przestanie być używany.

 

Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw z 18 sierpnia 2011 Nr 171 poz. 1016

[...]

Art. 2.

  • 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
  • 2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.
  • 3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Art. 3.

  • 1. Identyfikatorem podatkowym jest:
    • 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
    • 2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

[...]